top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Centern i Västra Götaland använder bredbandsstrategin på energigemenskaper

Centerns ledamöter i region Västra Götaland la förslag på modell.

Enligt deras politik finns ett stort utrymme för lokala energigemenskaper att såväl hjälpa enskilda hushåll att sänka sin energiförbrukning och öka driftsäkerheten, som att bidra med systemtjänster till energisystemet som helhet.


Maria Andersson, ledamot i regionfullmäktige (c) och Aida Karimli la förslag till regionfullmäktige 2023 om att Västra Götalandsregionen utarbetar en modell för stöd till energigemenskaper med inspiration hämtat från arbetet med fiberutbyggnad och bredbandsstrategin. Regionen har fattat beslut att stötta och underlätta för föreningar genom avsätta tid för att bevaka och delta i arbete med frågan inom befintliga ramar.


Centern har påpekat följande argument:
Brist på el, elnätskapacitet och effekt i systemet kan hindra klimatomställningen och äventyra framtida jobb.
EU har uppmanat medlemsstaterna att skapa en särskild lagstiftning för att underlätta bildandet av energigemenskaper, men detta har ännu inte skett i Sverige.
Enskilda hushåll kan idag få stöd till egen energiproduktion och lagring, men organisering via ekonomiska föreningar är mer kostnadseffektivt för samhället.
Lokal elproduktion minskar sårbarheten och ökar robustheten i elsystemet samt ökar tillgången på el.
Energigemenskaper gör landsbygdsboende mer oberoende, utvecklar landsbygden, stärker gemenskapen och underlättar omställningen för att klara konkurrenskraften, jobben och klimatet.

Ur samhällets synvinkel
Lokal elproduktion har alltid varit en del av den svenska energimixen, främst i form av småskalig vattenkraft. På senare år har vind- och solkraft växt fram som alternativ. När behoven av mer energi och mer effekt växer är all tillkommande produktion välkommen.
Fördelen med fiberföreningar som ägare av lokal kraftproduktion är att de som har varit igång under några år i regel har styrelsemedlemmar som har en vana av att driva bygdegemensamma infrastrukturprojekt. 
Fiberföreningarna är dessutom ofta lönsamma och har genom avskrivningar och att hyra ut kapacitet till externa kunder skaffat sig en god kassa. Därmed finns en bra grundplåt till de investeringar som behövs för att starta lokal elproduktion. Deras goda ekonomi gör också att de borde kunna få lån till bra villkor.
En nackdel med all typ av icke-reglerbar kraftproduktion är att den inte bidrar till att göra elnätet stabilt och lättreglerat.

Som skäl för att just Västra Götalandsregionen ska utarbeta ett stöd till energigemenskaper, menar motionärerna att VGR sedan lång tid tillbaka framgångsrikt har arbetat för att stärka bredbandsutbyggnaden på landsbygden genom att stötta lokala fiberföreningar som ofta drivs i formen av ekonomiska föreningar. Energigemenskaper skulle i många fall kunna utvecklas från existerande fiberföreningar och erfarenheterna från den organiseringen kan komma till nytta i en sådan utveckling.


Maria Andersson och Aida Karimli kan man ringa och prata med här!


ความคิดเห็น


bottom of page