top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

EU har nu 9 000+ "energigemenskaper"

Smart, decentraliserad, flexibel produktion och konsumtion. Minst 2 miljoner människor i EU är redan involverade i mer än 9000 hållbara energigemenskaper, och engagemanget ökar.


De ger ett bidrag med upp till 7 % av den nationellt installerade kapaciteten för förnybar energi,


Sverige behöver en vision för lokalsamhällets energigemenskaper när det framtida energilandskapet växer fram. Genom att adressera både tekniska och regulatoriska utmaningar kan Sverige skapa en gynnsam miljö som inte bara främjar tillväxten av energigemenskaper utan också säkerställer att de kan spela en central roll i övergången till ren energi. Lagstiftaren måste identifiera energigemenskaper och skapa riktade incitament för att de ska fortsätta utvecklas.


Energigemenskaper främjar inte bara hållbar energiproduktion utan ger också betydande besparingar för medlemmarna. Dessa besparingar kan uppnås genom kollektiv egenkonsumtion med minimal elnätsavgift och slopad energiskatt, minskat behov av nätutbyggnad och ökad resiliens. Genom att aggregera efterfrågan, tillhandahålla finansiering, underlätta samarbete och analysera och sprida information effektivt, kan energigemenskaper skala upp och maximera sin inverkan i energi- och klimatomställningen.

 

För att verkligen låsa upp potentialen hos energigemenskaper är det avgörande att Sverige fullständigt implementerar "Clean Energy Package". Det behövs en diskussion mellan aktörer som förstår det fysiska samspelet i det framtida elnätet och därmed låsa upp hur nya regler och samordning av styrning/lagring av gemensam solenergi och andra energikällor kan hantera den förändring som sker i våra småhus, flerfamiljshus och lokala industriområden. Det är en utveckling som sker i det decentraliserade elnätet.


Idag skummar vi bara på ytan i samtalen om olika lösningar, olika stimulanser i prismodeller och avgifter när vi egentligen inte har en funktionell grund att stå på. Lockpriser för intressenter är inte modellen, det återstår ändå en osäkerhet om investeringen är värt det på sikt. Nyckeln är incitament för styrning och lagring och det är det som behöver finansieras på annat sätt än idag. Lokal produktion blir en självklarhet med lagring och styrning av energi och kunskap om hur vi optimerar tillsammans lokalt är en nödvändighet för att lyckas. När det uppstår enighet, som är ett kärnvärde i en energigemenskap, kring gemensamma värden för win-win i hela elnäts-strukturen då är lokal elproduktion ostoppbar.


EG ekonomin byggs upp på lokala fysikaliska värden och vi måste ge en morot till den EG ekonomin för ingen medborgare går in som medlem i en lokal energigemenskap där det finns en tvekan om var det står på sista raden i kalkylen. Men det är inte bara pengar som styr så vi måste bestämma vad energigemenskaper kan leverera på kort sikt och på lång sikt. Vi måste sätta upp ett mål, det behövs regler och ett ramverk för nystartade energigemenskaper att förhålla sig till så alla kan bidra. Det behövs exempelvis ett "nystarts-bidrag".

Vi måste också uppmuntra små och medelstora företag att delta, samt få kommunerna att känns sig bekväma i sin roll som energilots i planeringsarbetet så de kan återspegla de faktiska kostnaderna och fördelarna med distribuerad energiproduktion.
 

Fakta

I EU:s förnybarhetsdirektiv kallas energigemenskap Gemenskap för förnybar energi (REC).

I EU:s elmarknadsdirektiv kallas energigemenskap i stället för Medborgarenergigemenskap (CEC). 


  • De delar många likheter, men är inte identiska.

    • En gemenskap för förnybar energi fokuserar på förnybar energi, verkar inom hela energisektorn och ska vara förankrad i det lokala samhället. 

    • En medborgarenergigemenskap är i stället teknikneutral (kan alltså inkludera förnybar och fossil energi), verkar bara på elmarknaden och är inte geografiskt begränsad. 


En annan viktig skillnad är att medborgarenergigemenskap tillåter både stora och små företag att vara medlemmar så länge de inte sitter på beslutandemakt. I en gemenskap för förnybar energi får inte stora företag ingå, bara små- och medelstora. 


En förenklad bekrivning:

En energigemenskap kan ta många olika former men är i huvudsak ett sätt för medborgare och andra aktörer att tillsammans investera i förnyelsebar energiproduktion. I stället för att investera som enskild individ går man ihop och äger energiproduktionen tillsammans med andra. I dagsläget finns det inte någon exkluderande definition av vad en energigemenskap ska vara eller hur den ska se ut i Sverige. Comentários


bottom of page