top of page

Energigemenskaper i Sverige

VAD ÄR EN ENERGIGEMENSKAP?

I en energigemenskap kopplas ofta ett antal närliggande byggnader ihop i ett mindre system, där man kan producera, dela och lagra energi.

 

En energigemenskap ger en ökad energieffektivitet, elenergin förbrukas där den tillverkas och balansen upprätthålls i det lokala samhället.

En energigemenskap får rättigheter som liknar ett elhandelsbolag, handel med el och flexibilitetstjänster blir värdefullt för gemenskapen och beroendet av elbolag minskar.

 

Energigemenskaper har potential att bidra till ökad samhällsberedskap och driftsäkerhet genom s.k. ö-drift om det närliggande elsystem utsätts för störningar. 

Sveriges energigemenskaper

FÖRDELAR I ENERGIGEMENSKAPEN

 • Lokalt ägande och beslutsmakt över energi

 • Stöd till ett överbelastad elnät
 • Dialog med energibolag

 • Vinsten behålls i lokalsamhället

 • Lokal och förnybar eltillförsel

 • Medlemmarna i mikronätet delar på lokal elproduktion

 • Självförsörjande

 • Egenproduktion till lägre kostnader

 • Ökad energieffektivitet

 • Ger medlemmarna kunskap om produktion och distribution

 • Bidrar till att utveckla lokalsamhällen

 • Minskade utsläpp av växthusgaser

tätort etuna_edited.jpg

PERSONLIGA FÖRDELAR SOM MEDLEM

 • Egenproduktion av förnybar el till låga priser.

 • Ekonomiskt fördelaktigt med gemensam elmätning.

 • Möjlighet till intäkt på elnätets stödtjänst marknad.

 • Gemenskapen kan öka andelen förnybar energi till sina medlemmar.

 • Som medlem gå från konsument till prosument, vinsten tillfaller gemenskapen och möjlighet nya satsningar.

 • Som medlem avlastar och stöttar man det lokala elnätet med sin energiproduktion.

 • Bra lösning om man vill bygga snabb-laddplatser för elbilar.

 • Blir en del av klimatomställningen och bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.

Olika faser i energigemenskaper

KORT OM ORTENS LOKALA ELNÄT

En central punkt i arbetet är att tillåta energidelning genom elnätet på orten. Kallas ibland för virtuell energidelning. Det innebär i korthet att:

 

 • Elen distribueras mellan energigemenskapens medlemmar i det allmänna kommunala elnätet.

 • Avräkningen görs med lokala nätägarens smarta elmätare (som måste vara dubbelriktade).

 • Man lagrar ett mätvärde under ett givet tidsintervall.

 

Ett annat sätt att är att Energidelning görs i lokala egna fysiska nät (vilket är tillåtet sedan januari 2022) kallas då mikronät eller lågspänningsnät och kan byggas mellan byggnader och närliggande fastigheter för att dela el mellan dessa.

Dessa används än så länge främst i flerfamiljshus.

Sveriges Energigemenskaper_1

Nätlösning som liknar bredband

Under utveckling är en nät- och systemlösning för energigemenskaper som liknar bredband. Där blir man inte begränsad av att man valt en viss teknik utan att det ska gå att dela nät oavsett om olika fastigheter har valt olika tekniska lösningar för att t.ex. mäta el. 

tätort2.jpeg
bottom of page