top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Tydlig dom om skattefrihet på solcellsanläggning gynnar energigemenskaper

Domstolsbeslut för Nyköping underlättar för energigemenskaper. Två åtskilda solcellstak som INTE ligger bredvid varandra, ska inte betraktas som en enda anläggning. Då var och en av dem klarar gränsvärdet 500 kilowatt utgår därför inte energiskatt.


Var och en har ett eget elabonnemang och en egen anslutningspunkt till ett koncessionspliktigt elnät. Den sammanlagda effekten för de två anläggningarna kommer att vara cirka 750 kilowatt, men ingen av dem kommer att ha en effekt på mer än 500 kilowatt. Detta är i Nyköping kommun som investerar i solceller på flera av idrottshallarna på Rosvalla Sportområde. En anläggning på nära 0,8 megawattpeak (MWp), som beräknas kunna producera ungefär 700 000 kWh per år. Detta innebär att de täcker sitt energibehov med ca 26% per år.


Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål avseende två tekniskt sett åtskilda produktionsenheter för solenergi, placerade på sammanbyggda huskroppar, förklarat att solcellsinstallationen ska anses bestå av två anläggningar. Högsta förvaltningsdomstolen ändrar nu Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att solcellsinstallationen består av två separata anläggningar. Därmed behöver inte någon energiskatt betalas på den el som produceras i anläggningarna.


Detta gynnar utvecklingen av praxis för energigemenskaper

Läs domen HFD 2023 ref. 52. Högsta förvaltningsdomstolens dom kommer att driva på utvecklingen, där många anser att Sverige ligger efter andra EU-länder när det gäller energigemenskaper.


 

Fakta


  • Nyköpings kommun (obs.inte en energigemenskap) investerar i solceller på flera av idrottshallarna på Rosvalla Sportområde. En anläggning på nära 0,8 megawattpeak (MWp), som beräknas kunna producera ungefär 700 000 kWh per år. Detta innebär att de täcker sitt energibehov med ca 26% per år.

  • Planen är att installera två solcellsanläggningar, var och med ett eget el-abonnemang och en egen anslutningspunkt till ett koncessionspliktigt elnät.

    • När ärendet kom upp till bedömning i Skatterättsnämnden ansåg man att det rörde sig om en enda anläggning och eftersom den skulle producera mer än 500 kilowatt blev det inte skattebefrielse.

    • Ärendet nådde Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) som är av en annan mening och anser att det tekniskt sett är två åtskilda produktionsenheter, och trots att de ligger bredvid varandra inte ska betraktas som en enda anläggning. Då var och en av dem klarar gränsvärdet 500 kilowatt utgår därför inte energiskatt.


 

Följ oss!


Följ oss i vårt arbete att hålla alla inblandade uppdaterade i utvecklingen och informerade om de tjänster som kommer erbjudas initiativtagare till producentkooperativ, konsumentkooerativ och solgemenskaper.

Comments


bottom of page