top of page

Vår uppmaning
till regeringen

Goal_7_RGB_Svenska__TARGET-7.2.png

I Energigemenskapernas Värld

2023-12-06 och framåt

 

​📍 Ge fastigheter i samma nätstation möjlighet till kollektiv egenanvändning.


📍 Låt nätavgiften i kollektiv spegla den faktiska påfrestningen på elnätet, den färdas bara en bit och avlastar dessutom elnätet.


📍 Ge ekonomiska fördelar för de som går samman för att producera förnybar energi och vill lagra och dela den med andra.

📍 Gör det lika lönsamt att kollektivt investera i förnyelsebar energiproduktion som det är för enskild individ.

 

📍 Skapa en lösning där det är bättre ekonomi att dela energi bakom mätaren än att skicka ut den på nätet.

📍 Ge startkapital på 400.000 kr för medborgare som i en ekonomisk förening planerar energidelning mellan grannar. (i likhet med förordning (2019:676)). Starta inte bidragsberoende piloter, starta initiativ med startkapital.

📍 Premiera en dialog med bland annat kommunägda energibolag om att de borde jobba tillsammans med medborgarna för att hjälpa dem att starta och driva en lokal systemoperatör (LSO).

 

📍 Avsätt medel med målet att låta en aktör utveckla en paraplyorganisation för energigemenskaper som kan arbeta med rådgivning, utveckling och nätverkande.

📍 Avsätt resurser för tjänstemän med energi-ansvar på kommunen, de behöver verkligen tala ut, bli tydliga om vad de har gjort som möjliggör delad lokal energi i andra kommuner.

 

📍 Politiker, ni behöver framförallt föra fram människors, civilsamhällets- och lokala företagandets intressen om att skapa ett gott liv där man bor och verkar.​​

Våra specifika
lösningsförslag på detta

KN2024/00357

240215 - Regeringens gav Energimyndigheten uppdrag att utreda främjande åtgärder enl. EU direktivet. Lämnas in 2 september.

 

​+ Ge EG initiativ ett startbidrag som får användas för att utforska möjligheterna till en energigemenskap lokalt. 

   Giltighet 24 månader. Startbidraget är villkorat att:

  • EG är 80% drivet av medlemmar som är privatpersoner.

  • Startbidraget får inte användas av medlemmar som är kommersiella aktörer.

  • Krav på en avsiktsförklaring (el. ekonomisk förening) med idéförklaring, målbild och budget för år 1.

  • Arbetet ska koordineras av en ”Energigemenskap Mentor”

  • Kartläggning av el-användning är obligatorisk för startbidraget.

+ Ta fram en arbetsroll ”Energigemenskap Mentor”. Denna roll ska ha gått en kurs i EG-funktionalitet, hållbarhet, samverkan, EG-ekonomi. Genomförs i tre utbildningstillfällen 2h online vardera och avslutas med ett läro-test online för att säkerställa kunskapsnivån.

+ Höj gränsen för EG egenförbrukning och låt den vara skattefri. Flera separata anläggningar ska klassas var och en som 500 kWp och därmed ha skattefri kollektiv egenförbrukning.

+ Låt EG får tillgång till flexibilitetstjänster ex. från EON genom att sänka gränsen för energigemenskaper. Nuvarande modell är villkorat att minst sälja 1 MW till EON.

+ EG är ett snabbare sätt att få elbilar på marknaden. Låt inköp och administration premieras när styrning av laddstolpar görs gemensamt mellan fastigheter. Exempel: skattelättnad på installation i och med drift, rabatt i form av lägre elnätsavgift de 8 första åren för att man avlastar elnätet.

+ Öka kunskapen om att medborgardrivna energirenoveringar av flera byggnader är en del av EG. Låt minskade energiförluster, energiåtervinning och installation av egen energi vara åtgärder som premieras. Vissa byggnader kan bli plusenergihus och överföra energi till grannfastigheten eller till elnätet.

+ Låt en EG kunna ansöka om konsultcheckar för planeringen av utförande av en sådan plan. Konsultcheckarna kan utformas i en tariff som motiverar olika i små och större projekt, i småhusområden med direktverkande el och i småhusområden i socialt utsatta områden, i Brf.er med låginkomsttagare och i Brf.er med unga familjeboenden.

+ Formalisera ett ramverk för hur ekonomisk förening ska fungera i en energigemenskap enligt Energimarknadsinspektionens tidigare förslag till lag R2020:02. Ett exempel är hur vi ska skydda in-och utträde i energigemenskap med en praxis som skapar trygghet för medborgare i utförandet.

+ Underlätta för samfälligheter att tillsammans påbörja renoveringar som minskar energiförluster, ökar energiåtervinning och sedan producerar med toppad egen energi. Det kan göras genom förmånliga lån tillgängliga med bakomliggande statlig garanti.

+ Lås upp potentialen för energigemenskaper genom statliga garantier för lån som tas för att finansiera energigemenskaps-anläggningen. Detta skulle göra det lättare för initiativtagare att få med sig medlemmar när möjligheten till kapital till förmånliga villkor finns.

Fortsättning följer!..

bottom of page