top of page
Skärmavbild 2023-09-26 kl. 17.04_edited.jpg
Sök

Goda Nyheter för medborgarna

Regeringen utreder energigemenskaper. Energimyndigheten får uppdraget att se över potentialen med Energiemenskaper så vi kan underlätta för medborgarna och utforma stödjande insatser.


Energimyndigheten har nyligen fått i uppdrag av regeringen att göra en bedömning av befintliga hinder och potentialen för att utveckla energigemenskaper för förnybar energi (REC) och medborgarenergigemenskaper (CEC). Energimyndigheten ska också utreda om det finns skäl att genomföra ytterligare insatser, exempelvis informationsinsatser, för att underlätta och främja utveckling av sådana energigemenskaper och hur sådana insatser i så fall bör utformas.
 

Bakgrund


  • Regeringen gjorde 2022 bedömningen att det finns energigemenskaper i Sverige och att det inte föreligger några hinder för att bilda nya sådana.

  • Mot den bakgrunden föreslog regeringen inte någon ny lagstiftning med anledning av bestämmelserna om energigemenskaper i elmarknadsdirektivet och förnybartdirektivet.

  • I dag finns det emellertid skäl att ge Energimyndigheten i uppdrag att göra en bedömning av befintliga hinder för och potentialen att utveckla gemenskaper för förnybar energi och medborgare-energigemenskaper.

  • Energimyndigheten bör också utreda om Sverige kan göra mer för att förbättra förutsättningarna för energigemenskaper genom främjande insatser.

  • Bedömningar och förslag på skatteområdet ska inte lämnas.


Fakta:


Begreppet energigemenskaper innefattar gemenskaper för förnybar energi och medborgarenergigemenskaper så som de termerna definieras i Europa- parlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (förnybartdirektivet) respektive Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU (elmarknadsdirektivet).

Energimyndigheten ska senast den 2 september 2024 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet).


 

Följ oss!


Följ oss i vårt arbete att hålla alla inblandade uppdaterade i utvecklingen och informerade om de tjänster som kommer erbjudas initiativtagare till producentkooperativ, konsumentkooperativ och solgemenskaper.
Comments


bottom of page