top of page

En del av lösningen i det framtida elsystemet för stad, tätort och i glesbygd

Sveriges Energigemenskaper

Solel, vindkraft, energilagring och styrning är den mest inkluderande energitekniken. Till det kommer allt värde som kan ske med värmedelning och el-delning i lokala energisamhällen. 

Vi tror på en hållbar framtid där lokala energigemenskaper spelar en central roll. Genom att bli självförsörjande på el och förbruka el nära dess källa främjar vi en miljövänligare och socialt rättvis utveckling.Vi vill bidra till att förvandla energigemenskaper från idé till konkret handling.

 

Människor börjar förstå förändringens rörelse. Vi vill föra samman dessa människor. Vi ser till att initiativtagare till energigemenskaper får tillgång till de tekniklösningar som behövs och matchar modeller till de olika behov som växer fram i energigemenskaper. På så sätt skapas nya utrymmen för samarbete och kollektiv handling.

Ta täten

I vår kunskapsplattform följer Du aktivt vad som händer inom Energigemenskaper, både i Sverige och i Europa. Kunskap och erfarenhet utvecklas, delas och kommer till användning.

Som Mötesplats för Innovation arrangerar vi mötesarenor och genomför seminarier för att bygga broar mellan näringsliv, privata initiativ och offentliga aktörer.  

”Tänk dig ett villakvarter där en energigemenskap är ett samarbete mellan flera hushåll som gemensamt installerar solpaneler på de rätt vinklade taken, delar och lagrar den producerade elen i gemensamma batterier. Varje hushåll drar nytta av förnybar energi och minskar sina egna elkostnader samtidigt som de bidrar till en mer hållbar energiförsörjning lokalt."

KORT OM ORTENS LOKALA ELNÄT

Det finns två sätt att tillåta energidelning i elnätet på orten. 

 

Virtuellt elnät

  • Elen distribueras mellan energigemenskapens medlemmar i det allmänna kommunala elnätet.

  • Avräkningen görs med lokala nätägarens smarta elmätare (som måste vara dubbelriktade).

  • Man lagrar ett mätvärde under ett givet tidsintervall.

 

Eget lokalt fysiskt elnät  (vilket är tillåtet sedan januari 2022) även kallat mikronät eller lågspänningsnät kan byggas mellan byggnader och närliggande fastigheter för att dela el mellan dessa.​ Dessa används än så länge främst mellan flerfamiljshus.

Detta kan påskynda beslut för mikroproducenter, energikooperativ, byggemenskaper, vägföreningar, samfälligheter. Likväl alla bostadsutvecklare i stort och smått som tar del av ny detaljplan i bostadsområden.

Flyt med strömmen

Solcellsanläggningarna för småhus kan nu producera över 1,7 terawattimmar (TWh) el. Vad händer när en allt större del av 1,9 miljoner småhusägare vill ha egen solenergi, egen laddstolpe och lagring? Energidelning skulle lyfta denna rörelse till en kostnadseffektiv lokalt distribuerad resurs med hjälp av styrning och digitalisering.Intresset för lokala energisamhällen ökar och begreppet används omväxlande av kommuner, företag, rådgivare, byggherrar, politiker och medborgare i samlingslokalen. Men vad är egentligen en energigemenskap? Vad betyder det? Vilka möjligheter har man som energigemenskap, vem kan vara med och vilken roll har en energigemenskap i den gröna omställningen? Vi har kommit mycket längre med utvecklingen av energigemenskaper i Europa, 2250 kooperativ med totalt 1,5 miljoner medlemmar finns registrerade i EU organet Rescoop. 

 

Fästpunkt 1
Trängsel i Elnätet
Spela video

Missa inte Coompanion-podden: Anders Björbole, är en av Coompanions experter. Tänk om det finns en lösning genom att gå ihop och starta lokala energikooperativ Kanske fixa med solceller eller laddstolpar tillsammans?

Energigemenskaper i Sverige

tätort2_edited.jpg

Trängsel i elnätet - då gör energigemenskaper nytta. Trängseln är en fråga som blir högaktuell i och med installation av solkraftverk på tak. Vid de tillfällena gör energigemenskaper nytta. Ju mer egenkonsumtion av producerad solenergi som kan delas lokalt desto mer avlastning i överliggande elnät. 300.000 husägare planerar för solceller enligt SIFO och i EU-direktivet står att 2028 ska alla nya offentliga och kommunala byggnader med tekniska förutsättningar ha installerat solenergi.

bottom of page