top of page

En del av lösningen i det framtida elsystemet för stad, tätort och på landsbygd

Sveriges Energigemenskaper

Solel, vindkraft, energilagring och styrning är den mest inkluderande energitekniken. Till det kommer allt värde som kan ske med värmedelning och el-delning i lokala energisamhällen. Genom att bli kollektivt självförsörjande på el och förbruka el nära dess källa främjar vi en miljövänligare och socialt rättvis utveckling. Där ingår även återvinning av värme, lokal energilagring eller till exempel laddstolpar och eldrivna fordon.

Sveriges Energigemenskaper stödjer initiativ för hållbar energi. Vi är till för medborgare och lokala entreprenörer genom tjänster, opinionsbildning, och kunskapsdelning. Vi är organiserade som en nätverksorganisation och i samarbeten och gemensamma ansträngningar kan vi vidareutveckla vårt kooperativa utbud och bygga starka organisationer. Som en enad energigemenskap bidrar vi bättre till att Sverige håller 2030-målen mot förnybar energi.

Så här beskrivs värdet av en energigemenskap av Jenny Palm, professor i Lund och styrelseledamot i Sveriges Energigemenskaper:

"Energigemenskap betyder att privatpersoner, organisationer och företag går ihop och tillsammans producerar energi eller utvecklar andra energitjänster. Denna organisationsform får människor som traditionellt sett oftast varit konsumenter att gå samman och bli både producenter och konsumenter och dela el mellan varandra"

Ta täten

I vår kunskapsplattform följer du aktivt vad som händer inom Energigemenskaper, både i Sverige och i Europa. Våra tjänster får igång initiatuiv. Som Mötesplats för Innovation arrangerar vi arenor och seminarier och bygger broar mellan näringsliv, privata initiativ och offentliga aktörer.  

”Tänk dig ett villakvarter eller kommersiellt område där en energigemenskap är ett samarbete mellan flera hushåll och aktörer som gemensamt installerar solpaneler på de rätt vinklade taken, delar och lagrar den producerade elen i gemensamma batterier. Varje hushåll drar nytta av förnybar energi och minskar sina egna elkostnader samtidigt som de bidrar till en mer hållbar energiförsörjning lokalt."

KORT OM ORTENS LOKALA ELNÄT

Det finns två sätt att tillåta energidelning i elnätet på orten. 

 

Virtuellt elnät

  • Elen distribueras mellan energigemenskapens medlemmar i det allmänna kommunala elnätet.

  • Avräkningen görs med lokala nätägarens smarta elmätare (som måste vara dubbelriktade).

  • Man lagrar ett mätvärde under ett givet tidsintervall.

 

Eget lokalt fysiskt elnät  (vilket är tillåtet sedan januari 2022) även kallat mikronät eller lågspänningsnät kan byggas mellan byggnader och närliggande fastigheter för att dela el mellan dessa.​ Dessa används än så länge främst mellan flerfamiljshus.

Flyt med strömmen

Solcellsanläggningarna för småhus kan nu producera över 1,7 terawattimmar (TWh) el. Vad händer när en allt större del av 1,9 miljoner småhusägare vill ha egen solenergiproduktion, egen laddstolpe och lagring? Energidelning lyfter denna rörelse till en kostnadseffektiv lokalt resurs med hjälp av styrning och digitalisering.Intresset är stort och begreppet energigemenskap är en huvudfråga för kommuner, företag, byggherrar, politiker, småhusägare, Brf:er och framför allt en stor fråga för de många människorna. Hos oss får du hjälp att begripa hur du kan starta ett initiativ. 

 

Är du en mikroproducent, energikooperativ, byggemenskap, vägförening, samfällighet. Ta täten!

Skärmavbild 2024-07-04 kl. 11.40.22.png

Gå med i ett nätverk

Engagera dig i en av våra tre nätverk.

Medlemmar från hela landet utbyter kunskap, hittar gemenskap och inspireras till lokalt engagemang.

Fästpunkt 1
tjänster

Våra tjänster

För dig som privatperson

För privatpersoner sätter vi igång grupper som vill starta upp energigemenskapen. Verktygen är energikartläggning och lokal nuläges-koll som ska skapa handlingsutrymme lokalt. Vi utför el-analys av effekterna som påverkar flera byggnader, sorterar hinder. värden och tillstånd som behövs och presenterar ekonomiska stödpengar som kan finansiera delar av uppstarten.

För offentlig verksamhet

För kommuner och energikontor arrangerar vi kunskapsutbyten, seminarier på plats och online, workshop som testar energigemenskap idéer i hela Sverige för utvald målgrupp. Vi lär ut om teknik, samarbeten, hållbarhetsvärden och vad regelverket tillåter idag och vad som kan påverka oss framåt. Kunskap och inspiration är jätteviktiga.

För ditt företag

För företag är potentialen stor och vi stöttar grupper av (SME) företag på många sätt med skräddarsydda uppdrag. Det kan beröra lobbying lokalt där nya begrepp och möjligheter görs begripliga i genomförandet. Det behövs drivande projektledning mellan inblandade i småhusområden, kommersiella lokaler, lantbruk och på landsbygd . Vi initierar samarbeten ni inte har tänkt på.

Våra tjänster som "one stop shop" för en energigemenskap

One stop shop betyder att du kan välja och vraka bland olika tjänster beroende på ert behov och kunnande. Självbestämmande för oss betyder att energigemenskapen har egen expertis eller resurser och kan bibehålla kontrollen där de har styrkor.

Teknisk rådgivning och planering: Hjälp med att planera för energisystemet, underlätta beslut för solpaneler och andra energikällor, batterilagring och annan förnybar energiteknik. Våra expterter (medlem med erfarenhet) möter deltagarna för att förstå deras energibehov, mål och förutsättningar. Detta inkluderar att samla information om energiförbrukning, budget, tillgängligt utrymme och lokala förhållanden

Finansiering och ekonomisk rådgivning: Tillgång till finansieringslösningar, bidrag, och ekonomiska modeller som kan stödja etableringen av energigemenskapen. Alla behöver från början begripa den initiala investeringar, löpande kostnader och potentiella besparingar. Detta kan inkludera en jämförelse av andra tekniska lösningar som gjorts på marknaden.

Installation och drift: Planering och förankring till medlemmar om återbetalningstider och ROI för investeringar för gemenskapen och värdet för var och en. Presentationer och förankring av dessa sker med våra (medlems) konsulter. Miljöbedömning: Hur ser de miljömässiga fördelarna ut med den föreslagna lokala energin, minskade koldioxidutsläpp och förbättrad energieffektivitet. Rådgivning om samarbete med installation och underhåll av energisystemen och anslutning till elnätet.

Regulatorisk och juridisk support: Rådgivning kring lagar och regler som gäller för energigemenskapen, inklusive tillstånd och avtal. Hjälp med att navigera genom de kommande nödvändiga tillstånden, från EU-håll till regionala och nationella regler och bestämmelser.

Administration och förvaltning: Hjälp med att navigera i upphandling av energigemenskapens system som fördelar energiproduktion och konsumtion i realtid för att säkerställa optimal drift och identifiera möjligheter till förbättringar. Fortsatt rådgivning: Löpande stöd och rådgivning för att anpassa och förbättra systemet baserat på förändrade behov eller nya tekniska möjligheter.

Teknisk support och medlems-service: Rådgivning om hur löpande teknisk support och kundservice har löst problem som uppstått i andra projekt inom Norden. I det här läget är samarbetspartners redan etablerade och vi behövs bara för att sprida er framgång.

Utbildning inför beteendeskifte: Utbildningsprogram och informationsresurser för att öka medvetenheten och förståelsen bland deltagare i energigemenskapen. Komplexiteten mitt i processen är svår att greppa, det blir lätt lite väl teknikoptimistiskt. Teknik är en avgörande faktor, men gruppen lär sig se på omställningen som ett beteendeskifte på flera plan.

Sommaren 2023 inledde vi Almedalen med vårt dynamiska samtal om att
energigemenskaper kan vara en bra lösning för att motverka "Trängsel i elnätet"

Trängsel i Elnätet
Spela video

Energigemenskaper i Sverige

tätort2_edited.jpg

Trängsel i elnätet - då gör energigemenskaper nytta. Trängseln är en fråga som blir högaktuell i och med installation av solkraftverk på tak. Vid de tillfällena gör energigemenskaper nytta. Ju mer egenkonsumtion av producerad solenergi som kan delas lokalt desto mer avlastning i överliggande elnät. 300.000 husägare planerar för solceller enligt SIFO och i EU-direktivet står att 2028 ska alla nya offentliga och kommunala byggnader med tekniska förutsättningar ha installerat solenergi.

bottom of page